GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 

1.TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta

1- ALTIN PLAKET REKLAMCILIK

Menderes Cd. Beyaz Enerji Sitesi Altı KÜTAHYA
(İşbu Sözleşme’de “FİRMA” ) olarak anılacaktır.)

diğer tarafta;

2- .............................................................................

Adres : ........................................................................

(İşbu Sözleşme’de “TEDARİKÇİ” olarak anılacaktır.)

arasında ......................tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu FİRMA’nın TEDARİKÇİ’yle girebileceği her türlü ticari ilişki, iş

ilişkisi veya işbirliği veya TEDARİKÇİ’den teklif isteğinde bulunacağı projeler vesair tüm iş ve

hizmetlerle ilgili FİRMA tarafından TEDARİKÇİ’ye açıklanacak olan bilgilerin korunmasına

ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. GİZLİLİK ŞARTLARI

3.1 Bu Sözleşmede kullanılan “Gizli Bilgiler” terimi ile FİRMA’nın kendisi, hakim veya bağlı

şirketleri veya bunların çalışanları tarafından TEDARİKÇİ’ye veya hakim veya bağlı

şirketlerine veya bunların çalışanları, temsilcileri veya acentelerine açıklanan veya

TEDARİKÇİ’nin on-line olarak erişebileceği veya işletme içindeki geziler esnasında ya da sair

surette öğrenebileceği, gerekse kendisine (basılı olarak, elektronik ortamda veya sair surette)

verilen/verilecek listelerde, belgelerde ve raporlarda yazılı her türlü teknik bilgi, teknik resim,

data, mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu

bilgiler, know-how, method, açıklanan iş fırsatları, projeler, iş modelleri, müşteri ve piyasa

bilgileri, telif hakkı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri,

prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş

stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklığa ilişkin bilgiler, mali bilgiler, pazar bilgileri ve

tahminleri, prototip bilgileri, araştırma-geliştirme bilgileri, teknik şartname, ticari sır ya da

diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, mühendislik verileri, personel

bilgileri, ve her türlü yazılı, bilgi, grafik veya bilgisayarda okunabilir elektronik bilgi

kastedilecektir. Ayrıca; sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan)

Gizli Bilgiler ve/veya FİRMA tarafından TEDARİKÇİ’ye verilebilecek cihazların veya

komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile

edinilebilecek Gizli Bilgiler bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında işlem görecektir.

3.2 TEDARİKÇİ, söz konusu Gizli Bilgileri işbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi alma tarihinden

itibaren 10 yıl süre ile gizli tutmayı, sadece FİRMA’ya vereceği mal veya hizmet tedariği

amacıyla kullanmayı, hiç bir zaman, doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kişiler kanalı ile ve

sair surette herhangi bir üçüncü kişi ile (FİRMA ile ortak müşteriler, ana sanayi firmaları veya

ortak iş ilişkisinde bulundukları şahıs ve kurumlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere)

sair kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı veya ne amaçla olursa olsun onlara hiç bir şekil ve

surette açıklamamayı, hiç bir şekilde kullanmamayı, vermemeyi, devir veya temlik etmemeyi,

satmamayı ve sair surette kullanmalarına izin ve imkan vermemeyi, Gizli Bilgilerin

kopyalarını almamayı, teşhir etmemeyi, yayımlamamayı gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle

saklamayı, üçüncü kişilerin erişimini engellemeyi ve bu yükümlülüklere istihdam ettiği

kişilerin, yardımcı kişilerin, hakim ve bağlı şirketlerinin, taşeronlarının ve kendisi ile ilgili

kişilerin de uymasını temin etmeyi müştereken ve müteselsilen kabul, beyan, taahhüt ve garanti

etmiştir.

3.3 Fikri sınai mülkiyet haklarına konu olan Gizli Bilgiler için gizlilik yükümlülüğü, ilgili mevzuat

ile sözkonusu fikri sınai mülkiyet hakkı için belirlenmiş olan korunma süresi 10 yıldan daha

uzun ise, bu süre boyunca geçerli olmaya devam edecektir.

3.4 TEDARİKÇİ teklif çalışmaları sırasında, veya anlaşma olması halinde, mal veya hizmet

tedariğini yerine getirirken, sadece mutlak olarak erişimleri zorunlu olan personeline ve

önceden yazılı olarak FİRMA’nın yazılı onayını almak şartıyla kendi hakim ve bağlı

şirketlerine, taşeron ve tedarikçilerine ilgili Gizli Bilgiler’i titizlikle ve sınırlı olarak

açıklayacak ve söz konusu kişilere bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri

açıkça bildirecektir. TEDARİKÇİ, kendi personelinin ve ortaklarının veya hakim veya bağlı

şirketlerinin, ya da taşeronlarının veya tedarikçilerinin ve bunların çalışan ve ortaklarının işbu

Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine aykırı eylem ve davranışlarından bizzat sorumlu olacaktır.

FİRMA’nın, Hakim veya Bağlı şirkete, taşerona veya tedarikçiye Gizli Bilgi verilmesine

icazet etmiş olması TEDARİKÇİ’in bu sorumluluğunu etkilemez. Personelin işten ayrılmış

olması ya da taşeron veya tedarikçi ile çalışmanın sona ermiş olması TEDARİKÇİ’nin

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3.5 TEDARİKÇİ, FİRMA’nın talebi üzerine her hangi bir zamanda ve/veya Taraflar arasındaki iş

ilişkisinin sona ermesi üzerine, söz konusu Gizli Bilgiler'i ve Gizli Bilgiler'in yazılı, veya

kayıtlı olduğu her türlü liste, malzeme, dosya ve sair belgelerin (e-mail veya data transferi ile

nakledilenler, online olarak şifre ile alınanlar, bilgisayar kayıtları, CD, DVD, harici bellekler,

dahil) tamamını, tüm kopyaları ile birlikte, FİRMA’ya derhal iade ve teslim etmeyi ve kendi

nezdinde hiç bir kopyasını saklamamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

3.6 TEDARİKÇİ, işbu Gizlilik Sözleşmesindeki taahhütlerinden veya yükümlülüklerinden

herhangi birini ihlal etmesi halinde, FİRMA’nın uğrayacağı doğmuş-doğacak her türlü maddimanevi, müspet – menfi zarar, ihlal nedeniyle üçüncü kişilerin FİRMA’dan talep ettiği

tazminatlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar, ziyan ve kaybını,

tazmin etmeyi kabul, taahhüt ve garanti etmiştir. FİRMA taahhüdün ihlalinden ötürü doğmuşdoğacak her türlü zararlarının tazminini talep hakkının yanısıra, taahhüdün ifasını talep ve

tedbir haklarına ve/veya iş ilişkisini sona erdirmek hakkına sahiptir.

3.7 TEDARİKÇİ, bu Gizlilik Sözleşmesinin imzası, teatisi ve ifası ile burada yer alan taahhütler

için yetkili olduğunu ve bu Gizlilik Sözleşmesinin, hükümlerine uygun olarak, kendileri için

geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük teşkil ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir. Gerek bu Gizlilik

Sözleşmenin imzası ve teatisi, gerekse burada yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi,

TEDARİKÇİ’nin halen taraf olduğu veya bağlı olduğu herhangi bir sözleşmeyi, anlaşmayı,

belgeyi veya taahhüdü ya da tabi olduğu herhangi bir mahkeme kararı, talimat, tedbir veya

resmi merciinin kararı, kanun veya mevzuat hükmünü ihlal etmemektedir. Ancak Gizlilik

Sözleşmesinin imzalanmasından sonra oluşabilecek resmi mecburiyetler sonucunda bu

bilgilerin kısmen veya tamamen açıklanması bu anlaşmanın ihlali sayılmayacaktır.

3.8 İşbu Sözleşmenin uygulanması bakımından, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin,

doğrudan veya dolaylı olarak; oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi

uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini

sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek

başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu

oluşturuyorsa, veya bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, yazılı veya sözlü bir anlaşma

gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyor veya kontrol edebiliyorsa, birinci

şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. TEDARİKÇİ’nin, FİRMA’nın hakim veya bağlı

şirketlerinden edineceği Gizli Bilgiler iş bu Sözleşme kapsamındadır. Tarafların ortaklarının

3.dereceye kadar akrabalarının ortak veya yönetici olduğu şirketler işbu maddede belirtilen

diğer unsurların kanıtlanmasına gerek olmaksın ilgili tarafın hakim veya bağlı şirketi olarak

kabul edilecektir.

4. GİZLİ OLMAYAN BİLGİLER

Aşağıdaki bilgiler Gizli Bilgi sayılmaz:

i) Alındıkları tarihte, TEDARİKÇİ tarafından biliniyorsa, TEDARİKÇİ tarafından

bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum yeterli belge(ler) ile

kanıtlanabiliyorsa, veya

ii) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa, veya

iii) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve bu Gizlilik Sözleşmesini ihlal etmeksizin üçüncü

bir şahıstan kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum yeterli bir belge ile

kanıtlanabiliyorsa, veya

iv) Yayınlanmaları veya kullanılmaları FİRMA’nın yazılı izni ile onaylanmışsa

5. SÜRE

5.1 Bu Gizlilik Sözleşmesi, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, son imza

tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

5.2 TEDARİKÇİ’nin iş bu Sözleşmedeki yükümlülükleri geriye dönük olarak Sözleşmenin

imza tarihinden önce TEDARİKÇİ’nin edinmiş olduğu Gizli Bilgileri de kapsamaktadır.

5.2. Bu Gizlilik Sözleşmesinin feshedilmesi veya sona ermesi, bu Gizlilik Sözleşmesinin 3.

Maddesinin bu fesih veya sona erme tarihinden önce alınmış Gizli Bilgilerin korunmasıyla

ilgili olarak TEDARİKÇİ’nin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

6. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

6.1.Bu Gizlilik Sözleşmesinin taraflar arasında yapılmış olması, i)FİRMA ile TEDARİKÇİ

arasında başkaca bir ticari ilişki meydana getirmez ii)FİRMA’yı TEDARİKÇİ ile herhangi bir

sözleşme yapma ya da ticari ilişki kurma yükümlülüğüne sokmaz iii)Bu sözleşme, bir önsözleşme ya da sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz iv) TEDARİKÇİ’ye FİRMA’dan

bilgi isteme hakkı vermez.

6.2.Bu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm FİRMA tarafından herhangi bir fikri ve/veya sınai

mülkiyet hakkına ilişkin olarak açıkça veya zımnen herhangi bir hakkın verildiği şeklinde

yorumlanmayacaktır. TEDARİKÇİ tarafından yerine getirilen hizmetler (tasarım hizmetleri

dahil) TEDARİKÇİ’ye sözkonusu hizmet veya hizmet sonucu ortaya çıkan ürün ile ilgili

herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı veya kullanma hakkı vermez.

6.3.TEDARİKÇİ işbu Sözleşme kapsamında FİRMA tarafından TEDARİKÇİ’ye verilen

bilgilerin doğruluğu konusunda FİRMA’nın herhangi bir garanti vermediğini kabul ve beyan

eder.

6.4.Yazılı olmayan ve haklarından feragat eden Tarafça imzalanmayan feragatler geçerli

olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Gizlilik Sözleşmesinden doğan hakları veya

seçimlik haklarını kullanmaması, bu haktan veya seçimlik haktan feragat ettiği anlamına

gelmeyecek veya bu Gizlilik Sözleşmesinin geçerliliğini herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

Taraflardan herhangi birinin bu hüküm, hak veya seçimlik haklardan birini kullanmaması o

Tarafın işbu Gizlilik Sözleşmesinin o hükmünü veya Gizlilik Sözleşmesinden doğan o hakkını

veya seçimlik hakkını ya da başka haklarını veya seçimlik haklarını daha sonra kullanmasını

veya uygulamasını engellemez.

6.5.Taraflar arasında çıkacak ihtilaflarda; FİRMA’nın ticari defter ve kayıtları, elektronik ve

online kayıt ve dataları kesin ve münhasır delil olacaktır. İşbu madde hükmü, 6100 sayılı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesinde belirtilen delil sözleşmesi niteliğindedir.

6.6.İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin maddelerinden herhangi birinin geçersizliği, diğer koşulların ve

Gizlilik Sözleşmesi’nin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.7.İşbu Gizlilik Sözleşmesi Taraflar arasındaki burada yer alan hususlardaki anlaşmanın tümünü

teşkil etmekte olup, bunlara ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her

türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

6.8.Bu Gizlilik Sözleşmesinde değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Bu Gizlilik Sözleşmesinin yorum ve icrasından doğabilecek anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler

yolu ile çözülmeye çalışılacak olup, anlaşmazlıkların çözümünde KÜTAHYA Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkili olacaktır

8. BİLDİRİMLER

TEDARİKÇİ bu Sözleşme’de yer alan tüm hususların yerine getirilebilmesi ve gerekli tebligatın

yapılabilmesi için Sözleşmenin giriş kısmında belirtilmiş adresinin kanuni ikametgahı olduğunu

beyan ve bu adrese yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. TEDARİKÇİ

kanuni ikametgahını değiştirdiğinde, yeni ikametgah adresini, değişikliği izleyen 15 (onbeş) gün

içinde iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak FİRMA’ya bildirmeyi, aksi takdirde ilk ikametgah

adreslerine yapılacak tebligata hiçbir itirazı olmayacağını ve tebliğ edilemeden geri dönse bile bu

tebligatın geçerli ve yapılmış sayılacağını kabul eder.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu Gizlilik Sözleşmesi 9 maddeden oluşup 2 (iki) suret olarak ....../......./......tarihinde imzalanmış

ve yürürlüğe girmiştir.

ALTIN PLAKET REKLAMCILIK

Kaşe: Kaşe:

İsim: İsim:

Ünvan: Ünvan:

Tarih: Tarih:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR